POLITIKA PRIVATNOSTI

Uvod 
S ciljem usklađenja svojeg poslovanja s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća, od 27. travnja 2016.g., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) Petrokemija d.d. kao društvo koje beziznimno, pravodobno i potpuno provodi pravnu regulativu u svim područjima poslovanja, a osobito u onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo klijenata, donosi i objavljuje ovu Politiku privatnosti.
Djelatnost Petrokemije nije fokusirana na osobne podatke niti podrazumijeva opsežnu obradu osobnih podataka fizičkih osoba. Osobni podaci s kojima se u svom redovitom poslovanju Petrokemija d.d. susreće i koje obrađuje su u najvećem dijelu podaci o klijentima, poslovnim kontaktima i fizičkim osobama koje su zaposlenici određene pravne osobe s kojom Petrokemija d.d. poslovno surađuje.
 

Svrha dokumenta
Zaštita prava i sloboda pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka zahtijeva uvođenje Politike privatnosti koja ima za cilj upoznati ispitanike s načinom na koji će njihovi osobni podaci biti obrađivani u društvu Petrokemija d.d. kao i koja su njihova prava i kako se ostvaruju.
Stoga ova Politika privatnosti osigurava i transparentnost u vezi s funkcijama i obradom osobnih podataka te omogućava ispitaniku da se upozna s pravima vezanim uz obradu podataka.
 

Vrijednost osobnih podataka i odgovornost za njihovu zaštitu
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Osobni podaci koje Petrokemija d.d. prikuplja i obrađuje u obavljanju svoje djelatnosti  predstavljaju poslovnu tajnu. Petrokemija d.d. provodi mjere tehničke i organizacijske sigurnosti koji osiguravaju trajanju povjerljivost svih osobnih podataka i što obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka ili njihove neovlaštene upotrebe. 
S osobnim podacima mora se postupati s posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo u skladu sa svrhom u koju su prikupljani. 
Petrokemija d.d. prikuplja samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni ili za koje postoji druga zakonita osnova obrade.
 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Prikupljanje osobnih podataka smije se provoditi isključivo sukladno zakonskim propisima i etičkim načelima. Dopušteno je obrađivati osobne podatke samo kad za to postoji jasno određena i dokumentirana zakonska osnova ili osnova temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dopuštene jedino uz jasnu dokumentiranu privolu njihovog vlasnika ili njegovog opunomoćenika. 
Osobne podatke ponajprije prikupljamo radi:
- što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit;
- osiguranja pružanja tražene usluge;
- promocije naših usluga i iskazivanja namjere sklapanja ugovora;
- naše interne statističke obrade podataka;
- mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala;
- izvršenja naših zakonskih i ugovornih obveza;
- legitimnog interesa.
Petrokemija d.d. obrađuje osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluge i ostvarivanje gore navedenih ciljeva. Prilikom pohrane podataka osobni se podaci pohranjuju na najmanjem mogućem broju mjesta na kojima su adekvatno zaštićeni. 
Ne zahtijevamo od Vas slanje podataka kako bismo Vam omogućili pristup na svoje internetske stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno.
Detaljne informacije o „kolačićima“ koji prikupljaju određene podatke prilikom posjete našoj web stranici, možete pronaći odmah pri prvom posjetu stranici www.petrokemija.hr .
 

Prava ispitanika
Petrokemija d.d. omogućava ostvarivanje svih prava ispitanika. Tako u svakom trenutku imate pravo tražiti:
- brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) ako obrada Vaših osobnih podataka više nije nužna u odnosu na svrhu zbog kojeg su prikupljeni ili ukoliko povučete Vašu privolu za obrađivanje osobnih podataka ili ukoliko uložite prigovor na obradu Vaših osobnih podataka te dokažete da Vaši legitimni interesi za brisanjem osobnih podataka prevladavaju nad legitimnim interesom Petrokemije d.d. za obradom Vaših osobnih podataka;
- ispravak osobnih podataka ako su se neki od Vaših osobnih podataka izmijenili ili ste uočili grešku Vašim prikupljenim osobnih podacima;
- prijenos osobnih podataka, odnosno zatražiti osobne podatke koji se na Vas odnose u elektroničkom obliku i prenijeti ih trećoj osobi;
- prigovor ukoliko se protivite svrsi u koju se Vaši osobni podaci obrađuju;
- ograničenje obrade osobnih podataka ukoliko osporavate točnost osobnih podataka, ukoliko se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ukoliko Petrokemija d.d. više ne treba Vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ukoliko ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka;
- pravo dobiti od Petrokemije d.d. potvrdu obrađuje li osobne podatke koji se odnose na Vas. 
Svoja prava možete ostvariti bez troškova, elektroničkim putem, obraćanjem na mail adresu: osobni.podaci@petrokemija.hr, ili putem pošte na adresu: Petrokemija d.d. (Voditelj obrade podataka), Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina. 
Iznimno, ukoliko zahtijevate da Vam se u svrhu prijenosa osobnih podataka izda potvrda u drugom obliku, osim elektroničkom obliku, Petrokemija d.d. pridržava pravo naplate razumne naknade administrativnih troškova za izdavanje dodatne kopije osobnih podataka.
 

Upravljanje incidentima
U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje bi Vam moglo prouzročiti znatnu štetu, Petrokemija d.d. će Vas o istom obavijestiti bez odgađanja, te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se šteta otklonila, te ograničilo ili ublažilo štetne posljedice nastale narušavanjem sigurnosti osobnih podataka.
 

Transparentnost
Ako odlučimo mijenjati ovu Politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti na ovu stranicu tako da možete neprestano imati uvid u njih.
 

Prijelazne i završne odredbe
Politika privatnosti stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Društva, nakon čega će biti dostupna na internetskoj stranici Petrokemije i u BDI.
Stupanjem na snagu ove Politike privatnosti prestaje važiti Politika zaštite privatnosti od 24.05.2018.