POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

I. UVOD

 

Petrokemija, d.d. Kutina (u daljnjem tekstu: Petrokemija), pridaje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka i privatnosti fizičkih osoba čije podatke obrađuje.
 

Politikom zaštite privatnosti (u daljnjem tekstu: Politika),  želi se svim fizičkim osobama pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka u Petrokemiji te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.
 

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke fizičkih osoba koje prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje Petrokemija.
 

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (u daljnjem tekstu: podatak ili osobni podatak). 
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, bilježenje, organizacija, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke.
 

 

II. KLJUČNE INFORMACIJE

 

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

Voditelj obrade osobnih podataka: PETROKEMIJA, d.d., Kutina, Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina
Službenik za zaštitu osobnih podataka: Tatjana Horvat Panić
Adresa: PETROKEMIJA, d.d., Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina, za „Službenika za zaštitu osobnih 
              podataka“
E-mail adresa: osobni.podaci@petrokemija.hr

 

 

III. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

1. Zakonitost, poštenost i  transparentnost 

 

Pri obradi osobnih podataka postupamo pošteno, transparentno i u skladu sa zakonom.  

 

2. Ograničena svrha obrade

 

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni.

 

3. Smanjenje količine podataka

 

Uvijek upotrebljavamo samo one podatke fizičkih osoba koji su primjereni i nužni za postizanje svrhe u koju se obrađuju.

 

4. Točnost podataka

 

Osobni podaci koje obrađujemo moraju biti točni, potpuni i ažurni. Zato nam je važno da nas fizička osoba o svakoj promjeni osobnih podataka obavijesti odmah ili u najkraćem roku.

 

5. Ograničeno vrijeme pohrane

 

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu.

 

6. Cjelovitost i povjerljivost

 

Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenjujući odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite.

 

 

IV. SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Osobne podatke prikupljamo u svrhu: poštivanja pravnih obveza Petrokemije, sklapanja i izvršenja ugovora između fizičkih osoba i Petrokemije; izvršavanja zadaća od javnog interesa; ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Petrokemije,d.d. te u ostalim slučajevima na temelju privole osobe (npr. kako bi mogli udovoljiti vašim interesima i potrebama, poboljšali kvalitetu sadržaja, funkcionalnosti i usluga na petrokemija.hr, upoznali Vas s našim proizvodima i uslugama i sl.)

 

 

V. PRIVOLA

 

Kada se obrada osobnih podataka temelji na privoli, Petrokemija predočuje fizičkoj osobi zahtjev za privolu u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika. Zahtjev za privolu sadrži obavijest fizičkoj osobi da ju može u svakom trenutku povući. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja.

 

Smatra se da je ispitanik dao privolu za obradu osobnih podataka ako je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno dao pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Privola se daje u obliku izjave ili jasne potvrdne radnje.

 

Fizička osoba upravlja svojim očitovanjima volje u vezi s obradom vlastitih podataka. U tu svrhu Petrokemija omogućuje fizičkim osobama da u svakom trenutku na jednostavan i besplatan način, mogu dati ili uskratiti privole.

 

Bez privole osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo u slučajevima određenim Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonom.

 

 

VI. KOLAČIĆI (Cookies) 

 

Kako bismo posjetiteljima internetskih stranica Petrokemije,d.d. pružili što bolje funkcionalnosti i što interesantniji sadržaj te kako bismo kreirali usluge i ponude koje zadovoljavaju potrebe i želje zainteresiranih fizičkih osoba, upotrebljavamo kolačiće i/ili druge uobičajene tehnike (dalje: kolačići) koje prikupljaju određene podatke fizičkih osoba (npr. IP adresa s koje se pristupa internetskoj stranici, vrijeme spajanja itd.).

Detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljava internetska stranica Petrokemije, fizička osoba dobiva odmah pri prvom posjetu internetskoj stranici. Na temelju tih informacija fizička osoba pri posjetu internetskoj stranici daje ili uskraćuje svoju privolu za upotrebu kolačića. Postavke kolačića uvijek se mogu podesiti u internetskom pregledniku.

Petrokemija nije odgovorna za kolačiće drugih internetskih stranica koje nisu u vlasništvu Petrokemije. Informacije o fizičkoj osobi dobivene kolačićima povezivat ćemo s drugim podacima o fizičkoj osobi radi boljeg upoznavanja fizičke osobe i pružanja boljeg korisničkog iskustva, samo na temelju privole.

 

 

VII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

U Petrokemiji upotrebljavamo razne tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka fizičkih osoba od neovlaštenog uvida osoba unutar i izvan Petrokemije, izmjene, gubitka i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka. Ove mjere, među ostalim, uključuju sljedeće:

- potpisivanje izjava i ugovora o povjerljivosti,

- implementaciju mjera zaštite na sustavima na kojima se nalaze osobni podaci;

- provođenje redovitih kontrola sigurnosnih mjera i mjera zaštite osobnih podataka;

- sklapanje ugovora o zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba s izvršiteljima obrade podataka;  

  podizvođačima;

- stalnu edukaciju zaposlenika Petrokemije;

- postojanje posebnih organizacijskih jedinca unutar Petrokemije koje se bave, između ostalog, i

  zaštitom i sigurnošću podataka te funkcije službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

 

VIII. PROSLJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

 

Petrokemija ne prosljeđuje i ne razmjenjuje podatke fizičkih osoba ni s kojim drugim pravnim ili fizičkim osobama (dalje: osobe), osim u sljedećim slučajevima:

- ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (npr. na temelju zahtjeva suda),

- ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao izvršitelja obrade angažiramo jedino  

  izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih

  mjera na način koji je usklađen sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i da se njome

  osigurava zaštita prava fizičkih osoba.

- cesije, tj. ustupa tražbine trećim osobama na temelju Zakona o obveznim odnosima;

- na temelju privole fizičkih osoba.

 

 

IX. PRAVA FIZIČKIH OSOBA (informiranje, pristup, ispravak, brisanje, prigovor,  

      ograničenje obrade, prenosivost)

 

Pravo na informiranje

 

Petrokemija u trenutku prikupljanja osobnih podataka od fizičke osobe, istoj pruža informacije o identitetu i kontaktnim podacima voditelja obrade, kontaktne podatke službenika za zaštitu osobnih podataka, svrsi i pravnoj osnovi obrade, primateljima i kategorijama primatelja ako ih ima te informaciju da li se podaci prenose trećoj zemlji te ostale propisane dodatne informacije.

 

Pravo na pristup

 

Fizička osoba ima pravo od Petrokemije dobiti: potvrdu obrađuju li se njeni osobni podaci  te (ako se takvi osobni podaci obrađuju) pristup tim podacima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podaci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava fizičkih osoba, postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila, te o informacijama o logici obrade, važnosti i predviđenim posljedicama obrade, zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treće zemlje.

 

Pravo na ispravak

 

Fizička osoba ima pravo od Petrokemije ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na nju odnose te pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

 

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

 

Fizička osoba ima pravo od Petrokemije ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na nju odnose, bez nepotrebnog odgađanja i pod uvjetima navedenima u  propisima o zaštiti podataka.

 

Pravo na ograničenje obrade

 

Fizička osoba ima pravo od Petrokemije ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od slijedećeg:

- fizička osoba osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje 

  provjera točnosti osobnih podataka,

- obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži

  ograničenje njihove uporabe,

- voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih fizička osoba traži radi

  postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

- ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade

  razloge fizičkih osoba.

 

Pravo na prenosivost podataka

 

Fizička osoba ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se na nju odnose, a koje je pružila Petrokemiji, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem. Ako je to tehnički izvedivo, fizička osoba ima pravo na izravan prijenos od Petrokemije drugom voditelju obrade.

 

Pravo na prigovor

 

Fizička osoba ima pravo u svakom trenutku zatražiti prestanak primanja promidžbenih obavijesti o uslugama i proizvodima Petrokemije, cjenika i Glasnik Petrokemije i sl.. Fizička osoba također ima pravo uložiti prigovor i na svaku drugu obradu njenih podataka koji se temelje na tzv. legitimnom interesu Petrokemije, uključujući izradu profila.

 

 

X. OSTVARIVANJE PRAVA

 

Prava navedena u toč. IX. Politike, fizička osoba može ostvariti obraćanjem, odnosno podnošenjem

odgovarajućeg zahtjeva: osobni.podaci@petrokemija.hr ili na poštansku adresu: Petrokemija,d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina, uz naznaku „za službenika za zaštitu osobnih podataka“.

 

Ako fizička osoba sumnja na povredu svojih osobnih podataka, svoju sumnju prijavljuje pisanim putem na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: osobni.podaci@petrokemija.hr ili na poštansku adresu: Petrokemija,d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina, uz naznaku „za službenika za zaštitu osobnih podataka“.

 

U slučaju bilo kakvih pitanja o ovoj Politici i/ili zaštiti osobnih podataka u Petrokemiji,d.d., fizička osoba se može obratiti na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: osobni.podaci@petrokemija.hr .

Također, fizička osoba  je ovlaštena podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

U slučaju dvojbe u pogledu identiteta fizičke osobe koja podnosi zahtjev za ostvarivanja prava iz toč. IX. ove Politike, Petrokemija može zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. Navedeno služi zaštiti vaših prava i privatnog života.

 

Ukoliko bi se nekim od navedenih prava koristili prečesto (očito neutemeljeno ili pretjerano), može se naplatiti razumna naknada ili odbiti postupiti po zahtjevu.

 

 

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Politika stupa na snagu danom objave i počinje se primjenjivati od 25.05.2018. godine te je dostupna na internetskoj stranici Petrokemije, internoj računalnoj mreži i u svim organizacijskim cjelinama Petrokemije.

Eventualne izmjene i dopune Politike zaštite privatnosti biti će pravovremeno objavljene putem internih komunikacijskih kanala (interne računalne mreže, oglasnih ploča, glasila „Informacije“), uključujući objavu na internetskim stranicama Petrokemije.