Agro novosti

Centralni dan polja u Sloveniji

U suradnji sa Syngentom Agro d.o.o. odradili smo Centralni OptiTech dan polja na gospodarstvu Franca Viteza u Tešanovcima u Sloveniji. Okupljenim poljoprivrednim proizvođačima predstavili smo, putem radionica na otvorenom, metodike gnojidbe primijenjene na pokusnim poljima pšenice, uljane repice i kukuruza.

Metodike pokusa na pšenici i uljanoj repici temeljile su se na prihranama tijekom vegetacije u kojima smo, uz naša standardna dušična gnojiva KAN i Ureu, promovirali i naša dušično sumporna gnojiva ASN i Petrokemijas. Količine gnojiva određene su prema Nmin metodi na uzorcima tla uzetim početkom vegetacije. Metodika pokusa na kukuruzu obuhvaćala je cjelokupnu gnojidbu od osnovne, predsjetvene i prihrane.  

U sklopu Centralnog OptiTech dana polja odrađene su radionice na otvorenom na kojima su okupljenim većim poljoprivrednim proizvođačima predstavljene metodike i ciljevi pokusa. Rezultati pokusa biti će podloga za zimska OptiTech predavanja u Sloveniji. 

Dokumenti za preuzimanjePovratak