Korporativne vijesti

Oglas za prodaju neposrednom pogodbom

Komisija za javne dražbe Petrokemije, d.d. Kutina objavljuje da će se dana 5. svibnja 2016. godine (četvrtak) u 12 sati u prostorijama Ljudskih potencijala održati prodaja neposrednom pogodbom sljedeće rashodovane imovine:

1) Montažna zgrada Jelovica 1, inv. broj B – 0 29, godina nabave 1988., po početnoj cijeni od 1 kunu uz uvjet da kupac sam rastavi i odveze zgradu o svom trošku
2) Montažna zgrada Jelovica 3, inv. broj B – 0 37, godina nabave 1988., po početnoj cijeni od 1 kunu uz uvjet da kupac sam rastavi i odveze zgradu o svom trošku  
3) Montažna zgrada Jelovica 4, inv. broj B – 0 38, godina nabave 1988., po početnoj cijeni od 1 kunu uz uvjet da kupac sam rastavi i odveze zgradu o svom trošku  

Predmetna sredstva prodaje mogu se razgledavati na dan prodaje u vremenu od 9 do 11 sati, a osoba za kontakt je Hrvoje Lisac, telefon 647 – 241 ili mobitel 099 218 – 8735.  

Osobe koje žele sudjelovati u postupku dužne su prije početka prodaje položiti jamčevinu u iznosu od 200 kuna za svaki predmet prodaje koji žele kupiti na blagajni Petrokemije (FIK – Centar II).  

Ukoliko za prodaju navedenih sredstava bude nazočno više zainteresiranih kupaca Komisija za javne dražbe Petrokemije, d.d. Kutina provesti će postupak usmenog javnog nadmetanja.  

Kupac rashodovane imovine obvezuje se u roku od 30 dana, računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, u cijelosti demontirati zgradu koja je predmet prodaje, te izvesti dijelove zgrade izvan tvorničkog kruga. Ukoliko kupac u navedenom roku ne izvrši demontažu i odvoz dijelova zgrade to će učiniti Petrokemija ili druga osoba angažirana od strane Petrokemije, a nastale troškove morat će nadoknaditi kupac.

 Porez na dodanu vrijednost snosi kupac.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak