Korporativne vijesti

Natječaj za prodaju starog restorana


Na temelju odluke Uprave PETROKEMIJE, d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, objavljuje se sljedeći

 J A V N I  N A T J E Č A J

pozivom za podnošenje pisanih ponuda za kupnju nekretnina

I  PREDMET PRODAJE

Predmet Natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Petrokemije, d.d. Kutina i to:
           -k.č.br.4140/4 zgrada (restoran) i dvorište u Kutini s 1858 m2 upisane u zk.ul.br.5610 k.o. Kutina.

Navedena nekretnina prodaje se kao cjelina, a početna cijena iznosi 1.710.000,00 kuna.

II  UVJETI PRODAJE

 1) Na Natječaju mogu sudjelovati sve registrirane pravne osobe te fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske.

 2) Ponuda za Natječaj mora obavezno sadržavati:
- naziv trgovačkog društva za pravne osobe, odnosno ime i prezime te adresu za fizičke osobe ili obrtnika s priloženim ovjerenim kopijama izvoda iz sudskog registra odnosno obrtnice ili kopijom osobne iskaznice te domovnice za fizičke osobe,
- ime osobe za kontakt s naznačenim brojem telefona,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % iznosa početne cijene na žiro-račun broj:  IBAN HR4523400091100121912,
- iznos ponuđene cijene za nekretninu koja je predmet ovog Natječaja. 

 3) Ponude na Natječaj s potrebnim sadržajem i prilozima dostavljaju se do 21.3.2016. do 10,00 sati preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: PETROKEMIJA, d.d. 44320 Kutina, Aleja Vukovar 4 (za Pravne poslove) s naznakom: NE OTVARATI - PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA.
Na poleđini omotnice mora biti naznačen naziv (ime) i adresa ponuditelja.

 4) Za sve potrebne obavijesti oko samog natječaja potencijalni ponuditelji mogu se obratiti Pravnim poslovima Petrokemije, d.d. (tel.044/647-157), a za dogovor oko pregleda nekretnine mogu se obratiti Općim poslovima Petrokemije, d.d. (tel.044/647-777).

5) Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzimati u obzir prilikom utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja. Petrokemija, d.d. zadržava pravo poništenja ili izmjene natječaja odnosno ovog poziva za prikupljanje ponuda, a nije u obvezi prihvatiti niti jednu od prispjelih ponuda.

6) U slučaju neprihvaćanja ponude jamčevina će biti u cijelosti vraćena ponuditelju, i to istodobno s dostavom obavijesti o neprihvaćanju ponude, dok će odabranom kupcu biti uključena u ugovorenu kupoprodajnu cijenu. Kupac gubi pravo na povrat jamčevine ako ne isplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od 30 dana, odnosno ako odustane od kupnje nakon primitka obavijesti o prihvaćanju ponude.

7) O rezultatu Natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u pisanom obliku i to u roku od 15 dana od proteka roka za podnošenje ponuda.

8) Povrh ugovorene kupoprodajne cijene kupac u cijelosti snosi i troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika, svih pripadajućih pristojbi te poreza na promet nekretnina.

 

 PETROKEMIJA, d.d. KUTINA

 

Dokumenti za preuzimanjePovratak