Korporativne vijesti

Poziv za podnošenje ponuda za kupnju pokretnina

Petrokemija d.d. upućuje Poziv za podnošenje ponuda za kupnju pokretnina. Poziv prenosimo u cijelosti:    

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU POKRETNINA 

 I  PREDMET PRODAJE

Prodaju se: 1) Bungalovi drveni “Palud” 3x4 m sa trijemom 2x4 m i s pripadajućom opremom (tri komada označeni rednim brojevima od 1 do 3) po početnoj cijeni od 40.000,00 kn za svaki bungalov te 2) Drveni objekt za tuš kabine i toalet 5x2,4 m po početnoj cijeni od 20.000,00 kn, a koji se nalaze u auto-kampu Čikat (lokacija Zlatna uvala)  u Malom Lošinju.
U navedene početne cijene nije uračunat PDV.
Predmeti prodaje mogu se razgledati na lokaciji Zlatna uvala u Malom Lošinju i to:
     - 07.07.2015. godine od 16 do 18 sati i
     - 08.07.2015. godine od 10 do 12 sati.      

II  UVJETI PRODAJE

 1) Pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da podnesu ponudu za kupnju pokretnina zaključno do 4.8.2015. godine. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: PETROKEMIJA d.d. 44320 Kutina, Aleja Vukovar 4 (za Pravne poslove) s naznakom: NE OTVARATI - PONUDA ZA KUPNJU POKRETNINA.  

2) Ponuda mora obavezno sadržavati:
- naziv društva za pravne osobe, odnosno ime i prezime te adresu za fizičke osobe,
  - kopiju registracije društva za pravne osobe, odnosno domovnice za fizičke osobe,
  - ime osobe za kontakt s naznačenim brojem telefona,
 - dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % iznosa početne cijene na žiro-račun broj:  IBAN HR4523400091100121912,
  - oznaku pokretnine odnosno pokretninu za koju se daje ponuda.   

3) Ponuditelj koji dostavi ponudu za kupnju svih ponuđenih predmeta prodaje smatrat će se najpovoljnijm ponuditeljem bez obzira na moguću veću ponudu drugog ponuditelja u odnosu na pojedini predmet prodaje ili dio ponuđenih predmeta prodaje.  

4) Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka obavijesti o prihvatu ponude zaključiti ugovor o kupoproprodaji ili u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine. Pravo na povrat jamčevine gubi ponuditelj ukoliko ne isplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku koji ne može biti duži od 15 dana.  

5) U slučaju neprihvaćanja ponude, jamčevina će biti u cijelosti vraćena ponuditelju, i to istodobno s dostavom obavijesti o neprihvaćanju ponude, dok će odabranom kupcu biti uključena u ugovorenu cijenu.  

6) PETROKEMIJA d.d. zadržava pravo poništenja ili izmjene poziva za prikupljanje ponuda, a nije u obvezi prihvatiti niti jednu od prispjelih ponuda.  

7) Povrh ugovorene cijene odabrani kupac u cijelosti snosi i troškove ovjere ugovora i sve pripadajuće pristojbe.  

8) Kupac se obvezuje u roku od 30 dana, računajući rok od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, o svom trošku izvršiti cjelovitu demontažu predmeta kupoprodaje te njegovo potpuno uklanjanje s iste lokacije.  

9) Sve dodatne informacije vezane za predmete prodaje mogu se dobiti na telefon 044 / 647-157 radnim danom od 8 - 14 sati, te njihovim pregledom na licu mjesta.      

Dokumenti za preuzimanjePovratak