Korporativne vijesti

Javni natječaj

 

Na temelju odluke Uprave PETROKEMIJE d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, objavljuje se slijedeći

 

 

J A V N I  N A T J E Č A J

pozivom za podnošenje pisanih ponuda za kupnju nekretnine

 

 

I  PREDMET PRODAJE:

 

Predmet Natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Petrokemije, d.d. Kutina i to:

 

  1. 1.) Poslovni prostor površine 950,53 m2 u prizmelju poslovno-stambene zgrade na kč.br.3626/1, zk.ul.br. 7397 k.o. Kutina, suvlasnički dio: 1/130 etažno vlasništvo (E-128)

 

-početna cijena iznosi 1.600.000,00 kn.

 

II  UVJETI PRODAJE

 

1) Na Natječaju mogu sudjelovati sve registrirane pravne osobe te fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske.

 

2) Ponuda za Natječaj mora obavezno sadržavati:

 - naziv trgovačkog društva za pravne osobe, odnosno ime i prezime te adresu za fizičke osobe ili obrtnika s priloženim ovjerenim kopijama izvoda iz sudskog registra odnosno obrtnice ili kopijom osobne iskaznice te domovnice za fizičke osobe,

 - ime osobe za kontakt sa naznačenim brojem telefona,

 - dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % iznosa početne cijene. Uplata izvršiti na žiro-račun broj:  IBAN HR4523400091100121912,

 - iznos ponuđene cijene i uvjete plaćanja. 

 

3) Ponude na Natječaj s potrebnim sadržajem i prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana računajući od dana objave oglasa i to preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: PETROKEMIJA, d.d. 44320 Kutina, Aleja Vukovar 4 (za Pravne poslove) sa naznakom: NE OTVARATI - PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA.

Na poleđini omotnice mora biti naznačen naziv (ime) i adresa ponuditelja.

 

4) Za sve potrebne obavijesti oko samog natječaja potencijalni ponuditelji mogu se obratiti Pravnim poslovima Petrokemije, d.d. (tel.044/647-157).

 

5) Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzimati u obzir prilikom utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja. Petrokemija d.d. zadržava pravo poništenja ili izmjene natječaja odnosno ovog poziva za prikupljanje ponuda, a nije u obvezi prihvatiti niti jednu od prispjelih ponuda.

 

6) U slučaju neprihvaćanja ponude, jamčevina će biti u cijelosti vraćena ponuditelju, i to istodobno sa dostavom obavijesti o neprihvaćanju ponude, dok će odabranom kupcu biti uključena u ugovorenu kupoprodajnu cijenu. Kupac gubi pravo na povrat jamčevine ako ne isplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku odnosno ako odustane od kupnje nakon primitka obavijesti o prihvaćanju ponude.

 

7) O rezultatu Natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u pisanom obliku i to u roku od 15 dana od proteka roka za podnošenje ponuda.

 

8) Povrh ugovorene kupoprodajne cijene kupac u cijelosti snosi i troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika, svih pripadajućih pristojbi te poreza.

 

 

                                                                                                                             PETROKEMIJA, d.d. KUTINA

Dokumenti za preuzimanjePovratak