VIJESTI ZA INVESTITORE

Održana sjednica Nadzornog odbora

Petrokemija, d.d. sukladno članku 129. Pravila Zagrebačke burze objavljuje da je dana 10.4.2019. godine održana sjednica Nadzorno odbora Društva na kojoj je Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu završenu s 31.12.2018. s izvještajem neovisnog revizora i razmatrao Izvješće o stanju društva za poslovnu godinu 2018. te nije imao primjedbi na dostavljeno izvješće.

Revidirana financijska izvješća objavljena su na Internet stranici Zagrebačke burze i Društva te dostavljena Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i HINA-i.

 

Dokumenti za preuzimanjePovratak